Deklaracja zgodności - czym jest, kto ją wystawia i po co

Czym jest deklaracja zgodności? Kto wystawia ten dokument i co powinien on zawierać, by spełniać wymogi formalne? Na te wszystkie pytania odpowiadamy w najnowszym wpisie blogowym – zachęcamy do lektury!

Zleć nam przygotowanie deklaracji zgodności – cena 250 zł netto. Realizacja w 1-2 dni robocze – napisz do nas mail [email protected] lub uzupełnij poniższy formularz:

Co to jest deklaracja zgodności?

Co to jest deklaracja zgodności? Odpowiedzi na tego typu pytania najlepiej szukać w odpowiednich przepisach prawnych. Według dokumentu “Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności” przez deklarację zgodności należy rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. 

WIęcej informacji o deklaracji zgodności można znaleźć w innym artykule na naszym blogu
Czym jest znak CE? Kiedy znak CE jest wymagany? – zachęcamy do lektury

Deklaracja zgodności – kto wystawia ten dokument?

Każdego, kto zastanawia się nad tym: deklaracja zgodności – kto wystawia taki dokument, informujemy, że robi to tylko i wyłącznie producent, ewentualnie upoważniony do tego przedstawiciel. Można też określić, kto nie wystawia deklaracji zgodności i nie ma prawa, by to robić. Są to m.in. dystrybutorzy, jednostki notyfikowane ani też laboratoria badawcze.

Zanim produkt – np. z Chin – trafi do obrotu na terenie jakiegoś z państw należących do Unii Europejskiej, należy przeprowadzić proces oceny zgodności. Może go przeprowadzić producent lub jego upoważniony przedstawiciel zgodnie z obowiązującymi dyrektywami KE przy udziale jednostki notyfikowanej, jeśli tego wymagają przepisy. 

Co powinna zawierać deklaracja zgodności?

Co powinna zawierać deklaracja zgodności? Dokument ten powinien uwzględniać szereg informacji, m.in. takie jak:

 • model produktu, numer, typ partia lub seria
 • nazwa i adres producenta 
 • zdanie o treści: Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
 • przedmiot deklaracji 
 • odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych, jakie zastosowano

Deklaracja zgodności i jej znaczenie w imporcie

Każdy wyrób podlegający ocenie zgodności, który nie posiada deklaracji zgodności, nie może być wprowadzony do obrotu lub oddany do użytkowania na terytorium Unii Europejskiej.

O jakich produktach mowa? Zostały one podzielone na kilkadziesiąt grup wyrobów, a wśród nich figurują m.in.:

 • wyroby medyczne osadzane aktywnie
 • kotły wodne
 • chłodziarki domowe i zamrażarki
 • urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro
 • windy i dźwigi
 • urządzenia „niskiego napięcia” i sprzęt elektryczny
 • przyrządy pomiarowe
 • urządzenia medyczne
 • środki ochrony osobistej i indywidualnej
 • łodzie rekreacyjne
 • zabawki dla dzieci do lat 14

Certyfikat zgodności a deklaracja zgodności

Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności to dwa różne dokumenty, choć oba odnoszą się do potwierdzenia, że dany produkt spełnia określone wymagania lub normy. Różnią się one jednak zakresem, procesem wystawiania oraz odpowiedzialnością za ich treść.

Certyfikat zgodności

 • Wystawiany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, często akredytowaną, która jest niezależna od producenta oraz nabywcy.
 • Proces certyfikacji obejmuje często audyty, badania, testy oraz inne działania mające na celu potwierdzenie, że produkt spełnia określone normy lub wymagania.
 • Ważność: Certyfikat ma ograniczony czas ważności i po pewnym okresie wymaga odnowienia.
 • Odpowiedzialność: Jednostka certyfikująca bierze na siebie część odpowiedzialności za potwierdzenie zgodności produktu z wymaganiami.

Deklaracja zgodności

 • Wystawiany przez producenta produktu lub jego upoważnionego przedstawiciela w Unii Europejskiej (w kontekście produktów wprowadzanych na rynek UE).
 • Proces deklarowania: To samoocena produktu przez producenta. Chociaż może wymagać przeprowadzenia testów lub badań, nie jest to koniecznie realizowane przez zewnętrzną jednostkę.
 • Ważność: Nie ma z góry określonego terminu ważności, ale musi być aktualna i odzwierciedlać obecny stan produktu.
 • Odpowiedzialność: Producent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za treść deklaracji i potwierdzenie, że produkt jest zgodny z określonymi wymaganiami.

Czy importer może wystawić deklarację zgodności? 

Przepisy wyraźnie określają, że proces oceny zgodności może przeprowadzić wyłącznie producent lub upoważniony do tego przedstawiciel. Importer nie jest wyznaczony przez producenta, by działać w jego imieniu, nie ma tu zatem więzi formalnoprawnej, jaka łączy producenta i upoważnionego przedstawiciela. Jeśli zagraniczny producent nie wyznaczy upoważnionego przedstawiciela w Unii Europejskiej, wówczas zakres odpowiedzialności importera zmienia się. Według dokumentu sporządzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku braku takiego przedstawiciela importer ponosi taką samą odpowiedzialność jak producent. Jeśli np. wprowadzi do obrotu wyrób, który nie spełnia wymagań, to poniesie tego konsekwencje. Istotne jest także, który moment można uznać za wprowadzenie wyrobu do obrotu, ale to jest materiał na inny wpis blogowy.

Co zrobić, gdy producent nie chce wystawić deklaracji zgodności?

Deklarację może wystawić jedynie producent lub jego upoważniony przedstawiciel. W razie braku takiego dokumentu, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem – wprowadziliśmy do portfolio usług procedurę naprawczą, która jest pomocna w takich sytuacjach.

Similar Posts

Dodaj komentarz