Oznaczenie CE i deklaracja zgodności - najważniejsze informacje

Znak CE – co oznacza? Jak go uzyskać? Czym jest deklaracja zgodności oraz chiński znak CE? Na te i inne pytania o aktualnie obowiązujących przepisach odpowiadamy w poniższym wpisie blogowym. 

znak ce co oznacza

Oznaczenie CE – czym jest?

Oznaczenie CE to europejski znak zgodności, który świadczy o zastosowaniu i spełnieniu przez producenta towaru wymagań ujętych w europejskich dyrektywach / rozporządzeniach oraz w powiązanych z wyrobem normach. Produkt spełniający wymagania oznakowany jest znakiem CE, co informuje użytkownika towaru, że jest on bezpieczny i poprawnie wprowadzony do obrotu.

Kto może nadać oznaczenie CE?

Oznaczenie CE jest nadawane przez producenta wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Jak uzyskać znak CE? Nie może go nadawać importer ani dystrybutor, jak również nie są oni uprawnieni do wystawiania deklaracji zgodności CE. Przed umieszczeniem na produkcie oznaczenia CE jego producent jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli zgodności, stworzenia dokumentacji i podpisania deklaracji zgodności UE. 

Odrębny przepis prawny stanowi, że importer / dystrybutor może być traktowany w myśl przepisów jako producent, jeśli wprowadza na rynek produkt pod swoją marką / logiem / znakiem towarowym. Wtedy też jest on odpowiedzialny na tych samych zasadach, co producent.

Wbrew obiegowej opinii nie istnieją zewnętrzne jednostki „wydające” znak CE. Uprawnienie to jest przypisanie do producenta wyrobu. W niektórych przypadkach przepisy wymagają wykonania badań w zewnętrznych laboratoriach, jednak samo nadanie znaku CE może zostać wykonane jedynie przez producenta wyrobu.

Kiedy znak CE jest wymagany lub obowiązkowy?

Od 2004 roku znak CE jest wymagany na terenie Polski. Urządzenia, które zgodnie z przepisami powinny zostać oznakowane znakiem CE, muszą go posiadać. Należy pamiętać, że jeśli produkt nie podlega pod oznakowanie znakiem CE, nie może być tym znakiem oznakowane – jest to karalne.

Urządzenie podlegające pod oznakowanie znakiem CE musi zostać nim oznakowane przed wprowadzeniem go do obrotu lub przed oddaniem go do użytku.

Znak CE, poza Polską, obowiązuje także w innych krajach, wchodzących w skład EEA, czyli  Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jest to 28 państw należących do Unii Europejskiej, a ponadto także kraje EFTA i Turcja. 

Jakie produkty podlegają obowiązkowi oznaczenia CE?

Nie każdy produkt podlega pod obowiązek oznaczenia CE. Poniżej wyszczególniono kategorie produktów, które muszą być znakiem CE oznaczone, czyli asortymentu, mogącego bezpośrednio zagrażać zdrowiu jego użytkowników:

 • Maszyny
 • Zabawki dla dzieci do lat 14
 • Urządzenie elektryczne
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Urządzenia pomiarowe
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Urządzenia gazowe
 • Wyroby budowlane
 • Środki ochrony indywidualnej

To tylko kilka przykładów kategorii produktów, w których należy obowiązkowo zastosować oznaczenie CE. W tym wypadku znak CE poświadcza, że spełniają one unijne dyrektywy, wymogi i normy jakości oraz bezpieczeństwa.

Przeczytaj też: Zastrzeżone znaki towarowe – czy dozwolone jest importowanie każdego produktu?

Jak uzyskać znak CE?

Jak uzyskać znak CE? Jest on nadawany samodzielnie (w większości wypadków) przez producenta danego wyrobu, czym potwierdza, że jego produkt spełnia normy / rozporządzenia / dyrektywy europejskie.

Znak CE chiński

Warto także wspomnieć, że rozpoczynając import z Chin, napotkać można na znak CE chiński. Rozwinięciem tego skrótu jest China Export. Jak odróżnić to logo od znaku CE na produktach spełniających wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej? W przypadku chińskiego znaku CE odległość między C a E jest znacznie mniejsza niż w wypadku znaku CE, oznaczającego zgodność z unijnymi normami. Ponadto w znaku CE chińskim środkowa belka w literze E kończy się na równi z belką górną i dolną (w “unijnym” znaku CE środkowa belka w E jest wyraźnie krótsza).

Po co wprowadzono oznaczenie CE?

Oznaczenie CE zostało wprowadzone, by wyeliminować bariery w przepływie towarów na rynku Unii. Żaden kraj, należący do unijnej wspólnoty, nie może zakazać, by na jego rynek trafił wyrób posiadający oznaczenie CE. 

Znak CE – co oznacza?

Zbierając zatem wszystkie informacje, opisane powyżej, znak CE – co właściwie oznacza? Producent asortymentu, na którym znajduje się oznaczenie CE, deklaruje, że produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE). 

Znak CE i zmiany w 2021 roku

Przepisy stale się zmieniają i są nowelizowane – także w zakresie znaku CE w lipcu 2021 roku wprowadzono nowe regulacje. Od połowy lipca bieżącego roku każdy przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu produkt ze znakiem CE, musi posiadać autoryzowanego przedstawiciela z siedzibą w Unii Europejskiej. Co oznacza to w praktyce? Przedstawicielem może być importer lub producent towaru. Amazon rozwiązał to tak, że jego autoryzowanym przedstawicielem jest dostawca usług realizacji zamówień z siedzibą w UE.

Czym jest Europejski Znak Towarowy?

Europejski Znak Towarowy, znany również jako Europejski Znak Towarowy (European Union Trade Mark, EUTM), to forma rejestracji znaku towarowego obowiązująca w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE). Jest to jednolity system rejestracji znaków towarowych, który umożliwia przedsiębiorcom rejestrowanie swoich znaków towarowych na terenie całej Unii Europejskiej za pomocą pojedynczego wniosku i jednej opłaty.

Główne cechy Europejskiego Znaku Towarowego to:

 • Jednolitość: Europejski Znak Towarowy umożliwia jednoczesne zarejestrowanie znaku towarowego we wszystkich państwach członkowskich UE, co eliminuje potrzebę indywidualnego składania wniosków w każdym kraju.
 • Ochrona: Rejestracja Europejskiego Znaku Towarowego daje właścicielowi prawo do korzystania z tego znaku na obszarze całej UE, a także do podejmowania działań prawnych przeciwko osobom naruszającym ten znak.
 • Procedura rejestracyjna: Wniosek o rejestrację Europejskiego Znaku Towarowego składa się do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Hiszpania. Po spełnieniu wymogów i opłaceniu stosownych opłat, znak może być zarejestrowany.
 • Jedna opłata: Rejestracja Europejskiego Znaku Towarowego wiąże się z opłatą, która jest ustalana na podstawie liczby klas towarów lub usług, dla których ma być używany znak.
 • Ważność: Europejski Znak Towarowy jest ważny przez określony okres, po którym można go przedłużać.
 • Zasięg terytorialny: Ochrona Europejskiego Znaku Towarowego ogranicza się do terytorium państw członkowskich UE.

Europejski Znak Towarowy jest ważnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą chronić swoje znaki towarowe na obszarze Unii Europejskiej. Warto jednak zauważyć, że w związku z bieżącymi zmianami prawno-regulacyjnymi mogą pojawić się nowe informacje lub procedury dotyczące ochrony znaków towarowych w UE. Dlatego zawsze zaleca się sprawdzenie najnowszych źródeł informacji, takich jak oficjalne strony EUIPO czy doradcy prawni specjalizujący się w prawie własności intelektualnej.

Co to są Dyrektywy Nowego Podejścia?

Dyrektywy Nowego Podejścia (ang. New Approach Directives) to zestaw zasad i regulacji opracowany przez Unię Europejską w celu ujednolicenia standardów i regulacji dotyczących produktów na rynku wewnętrznym UE. Dyrektywy Nowego Podejścia są częścią szerszej strategii regulacyjnej, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa produktów, ułatwienie swobodnego przepływu towarów wewnątrz Unii Europejskiej oraz wspieranie innowacji i konkurencyjności europejskich firm.

Główne cechy Dyrektyw Nowego Podejścia to:

 • Zasada podstawowa: Dyrektywy Nowego Podejścia określają ogólne cele, zasady i wymagania, jakie produkty muszą spełniać, aby być dopuszczone do obrotu na rynku wewnętrznym UE. Stanowią one podstawowe ramy regulacyjne, a szczegółowe wymagania techniczne są zawarte w tzw. normach zharmonizowanych.
 • Swoboda projektowania: Dyrektywy te skupiają się na określeniu istotnych wymagań, jakie produkty muszą spełniać, zamiast narzucać konkretne rozwiązania techniczne. To pozwala producentom na elastyczność w projektowaniu produktów, pod warunkiem, że spełniają one wymagania bezpieczeństwa i innych aspektów regulacyjnych.
 • Conformity Assessment (Ocena zgodności): Dyrektywy Nowego Podejścia wprowadzają procedurę oceny zgodności, która obejmuje ocenę techniczną i/lub zatwierdzenie przez upoważniony organ. W zależności od rodzaju produktu, procedura ta może obejmować różne etapy i dokumenty.
 • Oznakowanie CE: Gdy produkt spełnia wymagania Dyrektyw Nowego Podejścia oraz przeszedł odpowiednią ocenę zgodności, może być oznakowany znakiem CE. To oznacza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi przepisami i może być wprowadzony do obrotu w państwach członkowskich UE.
 • Innowacje i konkurencyjność: Dyrektywy Nowego Podejścia zachęcają do innowacyjności i konkurencyjności, ponieważ pozostawiają producentom swobodę w wyborze technologii i rozwiązań projektowych, pod warunkiem że te rozwiązania spełniają wymagania bezpieczeństwa.
 • Wspólny rynek: Jednym z głównych celów Dyrektyw Nowego Podejścia jest stworzenie wspólnego rynku wewnętrznego, na którym produkty mogą swobodnie przepływać między państwami członkowskimi bez nadmiernych barier regulacyjnych.

Przykłady Dyrektyw Nowego Podejścia to Dyrektywa o Produktach Budowlanych (Construction Products Directive), Dyrektywa o Sprzęcie Elektrycznym Niskonapięciowym (Low Voltage Directive) czy Dyrektywa o Produktach Medycznych (Medical Devices Directive). Te dyrektywy stanowią ogólne ramy regulacyjne dla tych kategorii produktów, pozostawiając pewną elastyczność w projektowaniu i produkcji, jednocześnie gwarantując, że produkty te są bezpieczne dla użytkowników i środowiska.

Similar Posts