Warunki świadczenia usług

 

Poniższe warunki zamówień dotyczą kontrahentów, z którymi nie zawarto odrębnych szczegółowych umów i określają warunki współpracy, płatności, dostawy i odpowiedzialności firmy Discolm Sp. z o.o., zarejestrowanej pod adresem Bydgoska 6, 30-056 Kraków, NIP: 6772456370 (zwany dalej Discolm, Firma, Firma Discolm, Usługodawca).

Warunki dostaw, umów i płatności

 1. Zamówienia na jakiekolwiek produkty i towary obowiązują wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu ich przyjęcia do realizacji. Słowne ustalenia lub zapewnienia naszych pracowników co do warunków i zasad przyjęcia zlecenia do realizacji, są ważne tylko i wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zlecenia do realizacji (najczęściej drogą mailową)
 2. Wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia brutto. Przedpłata dokonywana jest na podstawie faktury VAT pro forma. Wpłata na konto jest równoznaczna z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
 3. W przypadku zamówień na kwotę powyżej 100.000 zł brutto możliwe jest rozbicie płatności na poszczególne składowe i płatność w ratach.
 4. Kupujący dokonuje płatności na polski rachunek usługodawcy (Bank Millennium SA) w polskiej walucie (PLN), chyba że ustalono inaczej.

Warunki gwarancji i odpowiedzialności za produkty

 1. Discolm Sp. z o.o. nie oferuje gwarancji na zamówione produkty. 
 2. Firma Discolm nie gwarantuje wysokiej jakości zamówionych produktów. Jakość produktów jest pojęciem względnym i zazwyczaj jest proporcjonalna do ceny zakupionych produktów.
 3. Usługodawca nie odpowiada za nieistotne rozbieżności kolorów na zdjęciach względem produktu w rzeczywistości. Kolor jest zależny od indywidualnych ustawień każdego monitora (przykład: ciemnoczarny adapter do zasilania okazał się być jaśniejszy, niż na zdjęciu).
 4. Discolm nie odpowiada za różnice pomiędzy zdjęciem, a faktycznym opakowaniem produktu.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by opakowania zamówionych produktów były opatrzone znakami w języku polskim, angielskim lub innym, pisanym alfabetem łacińskim. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, usługodawca stara się, by opakowania nie miały żadnych znaków. W rzadkich przypadkach opakowania mogą nosić chińskie wzory.
 6. Usługodawca nie przewiduje możliwości zwrotu zamówionych produktów.

Warunki transportu i dostawy

 1. Firma Discolm oferuje trzy rodzaje transportów: morski, kolejowy i lotniczy.
 2. Czas dostawy przy uwzględnieniu powyższych metod dostawy wynosi zazwyczaj: 60 dni (transport morski), 35 dni (transport kolejowy) i 14 dni (transport lotniczy).
 3. Ostateczny czas dostawy wyszczególniony jest na fakturze VAT pro forma.
 4. Discolm nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od firmy, w szczególności takich jak: opóźnienia w produkcji zindywidualizowanego towaru przez producenta, rewizja towaru przez urzędy celne, opóźnienia w transporcie po stronie przewoźników, blokady gospodarki przez lokalny rząd, siły wyższe, kataklizmy, siły natury.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by poinformować klienta o mających miejsce opóźnieniach.
 6. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie towaru jest rażące i spowodowane z winy usługodawcy, klient ma możliwość domagania się rabatu lub odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku importu rzeczy zabronionych przez prawo polskie/unijne lub naruszających prawa własności marek (np. podróbki/falsyfikaty) ryzyko utraty towaru na rzecz urzędu celnego leży po stronie nabywcy. Na wezwanie firma Discolm może być zobligowana do wydania danych kontrahenta organom ścigania.
 8. Firma Discolm dostarcza towar do magazynu w Kutnie (Grunwaldzka 5A, 99-300 Kutno, Polska). Klient może odebrać towar osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację kontrahenta. Konieczne jest potwierdzenie odbioru towaru na odpowiednim dokumencie.
 9. Za miejsce spełnienia świadczenia w rozumienia kodeksu cywilnego uważa się magazyn Discolm w Kutnie (Grunwaldzka 5A, 99-300 Kutno, Polska).
 10. Discolm dostarcza towar również pod wskazany adres kupującego na terenie Polski lub Unii Europejskiej. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, odpowiednia adnotacja zawsze widnieje na fakturze VAT pro forma. Koszty ubezpieczenia i przesłania towaru ponosi kupujący.
 11. Firma Discolm dostarcza klientowi towar legalnie wprowadzony do obrotu na teren Polski oraz Unii Europejskiej.

Pozostałe warunki współpracy

 1. W rzadkim przypadku, gdy usługodawca nie będzie w stanie wywiązać się z realizacji zadania, wykona on niezwłoczny zwrot środków na polskie konto klienta.
 2. Usługodawca nie odpowiada za utracone korzyści klienta wynikłe z niemożności realizacji zamówienia przez usługodawcę.
 3. Firma nie odpowiada za dalsze niepowodzenia handlowe kontrahentów, w tym za zbyt wysokie zatowarowanie, brak popytu na produkty, nietrafione inwestycje.
 4. Discolm na towar wystawia polską fakturę VAT (faktura VAT pro forma, faktura zaliczkowa, *faktura końcowa). *Prawo nie nakłada obowiązku wystawiania faktury końcowej, jeśli faktura zaliczkowa opiewa na pełną kwotę zamówienia.  Jeśli nie życzysz sobie faktury końcowej, poinformuj nas o tym.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.