Zastosowanie stawki 0% VAT - poradnik

W przypadku wywozu towarów do krajów poza Unią Europejską może zostać zastosowana stawka 0% VAT. Aby z niej skorzystać, należy jednak odpowiednio udokumentować eksport poza terytorium UE. Poniżej tłumaczymy w jaki sposób należy to zrobić.

VAT przy eksporcie – dla kogo stawka 0%?

Z punktu widzenia, każdego podmiotu, który zajmuje się eksportem towarów poza UE lub na terenie UE, niezwykle istotnym zagadnieniem jest, jakie są warunki stosowania stawki VAT 0%. VAT przy eksporcie – dla kogo jest stawka 0%? Aby skorzystać z tej stawki na eksport towarów, należy spełnić dwa warunki:

  1. Wyeksportować towar do państwa poza Unią Europejską,
  2. Posiadać dokument, który potwierdza eksport poza terytorium UE (przed upływem terminu na złożenie deklaracji podatkowej).
VAT 0% przy eksporcie

Potwierdzenie eksportu

Jaki dokument stanowi dowód wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej?

Może być to:

  1. Dokument elektroniczny, wygenerowany z systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego złożono zgłoszenie wywozowe lub wydruk tego dokumentu potwierdzony przez urząd celny – komunikat IE-599.
  2. Dokument elektroniczny, otrzymany z innego źródła niż system teleinformatyczny służący do obsługi zgłoszeń wywozowych, jeśli potwierdzona jest jego autentyczność.
  3. Zgłoszenie wywozowe w papierowej formie, które zostało złożone poza wyżej wspomnianym systemem teleinformatycznym, bądź jego kopia potwierdzona przez urząd celny – dokument SAD.

Wymienione dokumenty stanowią przykłady, a więc podatnicy mają prawo udokumentować wywóz towarów poza UE również w inny sposób.

Potwierdzenie eksportu

Komunikat IE-599

Funkcjonujący w Polsce system ECS (ang. Export Control System), za pośrednictwem którego można składać zgłoszenia wywozowe, pozwala na generowanie komunikatów takich, jak IE-599. IE599 – co to? IE599 to dokument informacyjny, który służy do przekazywania informacji między organami celnymi w krajach Unii Europejskiej w ramach procedur celnych. Umożliwia on wymianę danych na temat przesyłek i operacji celnych w obrębie Wspólnoty. Komunikat ten stanowi potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej (bądź zatrzymania towarów, jeśli nie uzyskały zgody na wyprowadzenie).

Jeśli eksport towaru poza EU przebiegł pomyślnie, wygenerowanie komunikatu IE-599 jest w większości sytuacji najszybszym sposobem na uzyskanie potwierdzenia takiego eksportu. Dokument ten zawiera podpis elektroniczny wygenerowany poprzez system ECS. Komunikat IE-599 zostaje przesłany na adres mailowy, jaki został podany w zgłoszeniu wywozowym.

Stawka VAT 0% – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Stawka VAT 0%, nazywana także stawką zerową VAT, została wprowadzona w styczniu 1993 roku wraz z ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Stawka 0% VAT występuje nie tylko w eksporcie towarów do krajów spoza Unii Europejskiej.Stosuje się ją także m.in. w obrocie krajowym oraz w obrocie pomiędzy polskim płatnikiem podatku VAT (zarejestrowanym jako podatnik VAT UE), a podatnikiem unijnym niebędącym polskim płatnikiem podatku VAT. 

Stawka VAT 0% nie oznacza zwolnienia z podatku VAT – pojęcia te są często mylone. Każdy, kto może zastosować stawkę VAT 0%, dokonuje sprzedaży opodatkowanej. Oznacza to, że może odliczyć podatek, który został naliczony przy zakupie towaru czy usługi. 

VAT w Unii Europejskiej 

Czy stawki VAT w Unii Europejskiej są jednolite we wszystkich zrzeszonych w tej wspólnocie krajach? Nie. W Polsce obowiązują stawki VAT na poziomie 5%, 8% i 23%. VAT w Unii Europejskiej i krajach unijnych stosowany jest w stawce podstawowej dla większości towarów i usług – nie może być niższa niż 15% oraz w stawce obniżonej – nie może być niższa niż 5% (dotyczy np. produkty rolne, inwentarz żywy, książki i czasopisma specjalistyczne). 

Na co importer powinien uważać?

Zapraszamy do obejrzenia wideo na ten temat:

lub skorzystania z naszych usług kompleksowego importu z Chin!

Similar Posts

Dodaj komentarz