import z chin - jak zaksięgować

Przywożenie towarów z Chin do naszego kraju wymaga odpowiedniego rozliczenia podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W niniejszym artykule przedstawimy, jak prawidłowo księgować i opodatkować import towarów z Chin.

Zasady ogólne a procedura uproszczona

Zgodnie z ustawą o podatku VAT, importem towarów z państwa trzeciego, takiego jak Chiny, na terytorium Polski, należy rozumieć przywóz towarów spoza Unii Europejskiej. Podczas importu towarów z Chin istnieją dwa sposoby rozliczania podatku VAT – zasady ogólne oraz procedura uproszczona.

Zasady ogólne dotyczą standardowego rozliczania importu towarów i wymagają dokładnej znajomości prawa. Procedura uproszczona natomiast umożliwia rozliczenie podatku VAT poprzez wykazanie go w deklaracji VAT jako podatek należny i naliczony. W celu skorzystania z procedury uproszczonej, konieczne jest zgłoszenie tego zamiaru naczelnikowi urzędu skarbowego oraz naczelnikowi urzędu celnego.

Miejsce importu

Zazwyczaj miejscem importu towarów jest kraj, który należy do Unii Europejskiej, na terytorium którego towary znajdują się w momencie przywozu na teren UE. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, takie jak procedura uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych, procedura składu celnego, procedura tranzytu, a także wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego. W takich przypadkach za miejsce importu uznaje się terytorium państwa członkowskiego, na którym powyższe procedury i przeznaczenia przestają mieć zastosowanie.

Obowiązek podatkowy

Import towarów z Chin jest opodatkowany podatkiem VAT. Podatek ten dotyczy również towarów zwolnionych lub częściowo zawieszonych od uiszczenia cła, a także towarów objętych preferencyjnymi stawkami celnych. Podstawę opodatkowania stanowi wartość celna towarów, powiększona o należne cło oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, akcyza, opakowania, transport i ubezpieczenie.

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów z Chin powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego, czyli w momencie dopuszczenia towarów do swobodnego obrotu. Wyróżnia się również zasady szczególne dotyczące powstawania obowiązku celnego, takie jak procedura uszlachetniania czynnego czy składowania celnego.

Ustalanie wartości celnej

Podatnik importujący towary z Chin jest zobowiązany do obliczenia kwoty podatku VAT na podstawie otrzymanej faktury i uwzględnienia jej wartości w zgłoszeniu celnym. Oprócz tego, do podstawy opodatkowania należy doliczyć inne koszty, takie jak prowizje, transport, opakowanie i ubezpieczenie. Standardowa stawka podatku VAT na import towarów z Chin wynosi 23%.

Podczas ustalania wartości celnej towaru stosuje się stały kurs celny, który obowiązuje przez cały miesiąc. Należy jednak pamiętać, że zasady przeliczania wartości zakupu na polskie złote są takie same, jak dla celów podatku dochodowego.

Księgowanie importu towarów z Chin zgodnie z zasadami ogólnymi

Zasada ogólna rozliczania importu towarów z Chin obejmuje następujące kroki:

  1. Importer wpłaca VAT na rachunek bankowy urzędu celnego.
  2. Następnie, w deklaracji VAT, importer odlicza podatek VAT o tej samej wartości, jeśli zakup towarów dotyczy wykonywanych czynności opodatkowanych. Wartość podatku należy obliczyć i wykazać w zgłoszeniu celnym, uwzględniając obowiązujące stawki.
  3. Importer ma 10 dni na wpłacenie obliczonej kwoty podatku, po otrzymaniu powiadomienia od organu celnego.
  4. Po otrzymaniu dokumentu celnego, importer ma prawo do odliczenia kwoty VAT wynikającej z tego dokumentu.

Procedura uproszczona

Oprócz zasady ogólnej, istnieje również procedura uproszczona, która umożliwia rozliczenie podatku VAT poprzez wykazanie go zarówno jako podatek należny, jak i naliczony w deklaracji VAT. Aby skorzystać z tej procedury, należy zgłosić ten zamiar naczelnikowi urzędu skarbowego i naczelnikowi urzędu celnego. Należy również przedstawić odpowiednie dokumenty, takie jak zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach podatkowych, potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego itp.

Księgowanie importu towarów z Chin – potrzebne dokumenty

Podczas księgowania importu towarów z Chin zgodnie z zasadami ogólnymi, konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów. Dokumentami, które pełnią rolę dowodów księgowych i podlegają ujęciu w księgach rachunkowych, są faktura importowa wystawiona przez zagranicznego dostawcę oraz dokument celny SAD. Dodatkowo, w przypadku towarów handlowych, konieczne jest posiadanie dokumentu przyjęcia towarów do magazynu.

W przypadku odprawy celnej w formie papierowej, dokumentem stanowiącym podstawę do odliczenia VAT jest SAD. Natomiast w przypadku odprawy celnej w formie elektronicznej, dokumentem tym jest Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC).

Import towarów z Chin – jak zaksięgować? Podsumowanie

Import towarów z Chin wymaga odpowiedniego rozliczenia podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowe księgowanie importu towarów z Chin zależy od znajomości zasad ogólnych oraz ewentualnej możliwości skorzystania z procedury uproszczonej. Konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów, takich jak faktura importowa i dokument celny, które pełnią rolę dowodów księgowych. Pamiętajmy, że prawidłowe rozliczenie importu towarów z Chin jest kluczowe dla zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Similar Posts